898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Honitby - Jak se připravit na 1.4.2013?

Dne 31. 3. 2013 skončí smlouvy o nájmu honitby (§ 33 zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákona). Toto se stane v naprosté většině případů, výjimkou jsou pouze nájemní smlouvy podepsané později než 1. 4. 2003 (např. z důvodu pozdějšího uznání honitby apod.). A co bude dál? 

K tomuto datu by pak držitel honitby měl uzavřít smlouvu novou. Aby ji ovšem mohl uzavřít, je třeba zajistit několik věcí - předně nesmí jeho honitba zaniknout, např. z důvodu, že si ji “rozeberou” držitelé okolních honiteb. Taková věc může nastat hlavně v případě, že se v uplynulém období v honitbě a jejím okolí významně změnily vlastnické vztahy k honebním pozemkům. Např. Pozemkový fond, který byl v některých honitbách významným vlastníkem honebních pozemků, mnohdy větší část těchto pozemků prodal. Nový vlastník bude možná chtít uplatnit svá práva i při tvorbě honiteb. To může spustit lavinu, kdy vznikem nové honitby na úkor jedné nebo několika původních může vzniknout tlak na nový proces uznávání honiteb. Věřme, že se takové věci budou dít jen v malém počtu případů a většiny honiteb a jejich držitelů i nájemců se to nedotkne. Zánik honitby může také nastat zánikem honebního společenstva - překvapivě vysoké procento honebních společenstev je založeno na dobu určitou -10 let. A zánikem honebního společenstva zaniká i honitba.

I v honitbách, kde se nebude hýbat s její hranicí a honitba se tedy nebude znovu uznávat státní správou myslivosti, ovšem nelze usnout na vavřínech. Valná hromada honebního společenstva musí rozhodnout o způsobu využití honitby včetně uzavření nájemní smlouvy (toto může přenést na výbor honebního společenstva). Honební společenstvo založené na dobu určitou pak musí změnit stanovy HS před tím, než dojde k zániku z důvodu ukončení doby, na kterou bylo založeno. O těchto věcech rozhoduje valná hromada honebního společenstva a na obojí je třeba ¾ většina hlasů přítomných na VH. Aby nebylo jednání valné hromady napadnutelné, je třeba si udělat pořádek v evidenci vlastníků honebních pozemků a členů honebního společenstva tak, aby na valné hromadě rozhodovali skuteční vlastníci - členové honebního společenstva. Mnohde se totiž původní vlastníci pozemků zbavili a prodali je. Zde je dobré připomenout, co k tomu říká zákon v § 26, odst.1:
(1) Převede-li  člen honebního společenstva  vlastnické právo k honebním pozemkům,  které jsou součástí  společenstevní honitby, jeho  členství v  honebním společenstvu  zaniká; nabyvatel  těchto pozemků se  stává členem honebního  společenstva, pokud do  30 dnů ode dne  vzniku jeho vlastnického  práva neoznámí písemně  honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí.

Těch honebních společenstev, kde aktualizaci vlastníků dělali pravidelně každý rok, není moc. Ve všech ostatních čeká na ty, kdo budou chystat valnou hromadu pro rok  2013 překvapení, jak obrovské změny u nich v honitbě ve vlastnictví honebních pozemků nastaly.

Příprava valné hromady

Následující text je určen hlavně pro ta honební společenstva, která mají zájem, aby jejich valná hromada a její rozhodnutí nebylo napadeno a zpochybňováno.

Přestože současná podoba zákona umožňuje (pokud je to tak upraveno i ve stanovách HS) svolat valnou hromadu bez zaslání osobní pozvánky každého člena, v případě valné hromady, která bude rozhodovat o uzavření nové smlouvy bych to nedoporučoval. Osobně bych se snažil zaslat nebo osobně předat pozvánku všem členům honebního společenstva. Opakuji, že cílem je předejití případného napadení platnosti valné hromady. Aby to ovšem mělo smysl, je třeba udělat si pořádek v honebních parcelách a v seznamu členů honebního společenstva.

Honební pozemky

I když je honitba uznaná a na první pohled tedy není třeba se seznamem honebních pozemků nic dělat, opak je mnohde pravdou. Prakticky v každé obci se na původně honebních pozemcích postavila nová zástavba a z honebních pozemků se staly ze zákona pozemky nehonební. V mnoha honitbách tím navíc došlo i k citelné změně výměry honitby.

V mnoha honitbách navíc došlo v poslední době k tzv. digitalizaci katastrální mapy. To s sebou nese mimo jiné i přečíslování parcel, někde ve větší, jinde v menší míře. Na každý pád seznam parcel tvořících honitbu, který byl podkladem pro rozhodnutí o jejím uznání, již v takovém případě neodpovídá skutečnosti.

Minimálně z těchto dvou důvodů by měl zodpovědný honební starosta zajistit, aby proběhla revize všech honebních parcel. Teprve až známe skutečný seznam honebních parcel, má cenu zabývat se revizí seznamu členů honebního společenstva.

Člen honebního společenstva

Honební společenstvo vede ze zákone seznam členů. Tato povinnost je uložena v §19. odst. 8 zákona.
(8)  Honební  společenstvo  vede  seznam  členů,  v  němž  se zapisuje  počet hlasů  jednotlivých  členů,  název a  sídlo člena, jde-li o  právnickou osobu, nebo  jméno a bydliště  fyzické osoby, která  je členem.  Honební společenstvo  je povinno  každému svému členu na jeho  písemnou žádost a jen za  úhradu nákladů vydat opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.
Z uvedeného je zřejmé, že bez aktualizace honebích parcel nemohu vědět, kdo má kolik hlasů na valné hromadě. Seznam členů by pak měl logicky obsahovat všechny členy honebního společenstva, tedy i ty, kteří se stali členem zakoupením honebního pozemku od jiného člena. Do seznamu je ovšem třeba nejen doplnit nové členy, ale odstranit z něj i ty, kteří už ze zákona členem být nemohou. Tento typ chyby, kdy v seznamu jsou i lidé, kteří tam nepatří, vznikl především dvěma chybnými postupy:

1. Vlastník prodal všechny honební pozemky - jak je uvedeno výše, jeho členství v honebním společenstvu zaniká.
2. Honební společenstvo eviduje v seznamu členů všechny spoluvlastníky honebních pozemků.

Zde je třeba opět citovat zákon, konkrétně §26, odst. 5:
(5) Spoluvlastníci  honebních  pozemků,  které jsou součástí společenstevní  honitby, se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva,  nebo mohou  určit společného zmocněnce.

V praxi to znamená, že spoluvlastníci musí určit, kdo z nich bude vykonávat práva člena - tedy pouze jeden z nich je členem, je pozván na valnou hromadu a může na ní hlasovat, kdy za každý i započatý hektar má jeden hlas. Zákon však nikde nezakazuje pozvat na valnou hromadu i ostatní spoluvlastníky a těm dát i zvěřinový guláš a pivo. Na valné hromadě však tito hosté nemají práva člena - jsou tedy bez možnosti hlasovat.

Jak na to?

Již při uvádění honiteb do souladu se zákonem v letech 2002-2003 většina honiteb využila ke zpracování dat některý ze softwarových nástrojů, které byly tehdy na trhu. S hrdostí mohu říct, že velmi významná část honiteb byla zpracována právě v našem software Honitba 2002 a později Honitba 3. Jak pro naše dosavadní klienty, tak pro další, kteří se rozhodnou pro náš program, jsme připravili zcela novou verzi, a tou je webová aplikace webHONITBA. Tato aplikace Vám umožní efektivně a a co nejlevněji zpracovat podklady tak, aby se proces, který nás všechny čeká v roce 2013, obešel bez nepříjemných překvapení pro držitele a uživatele, že již není kde vykonávat myslivost nebo je k tomu třeba absolvovat sérii jednání na státní správě a soudech, když někdo závěry valné hromady napadne.

Co jsme pro Vás připravili?

Zcela novou aplikaci webHONITBA již není třeba instalovat na Vaše počítače, aplikace je dostupná na internetu a přistupovat k němu budete pomocí Vašeho prohlížeče po zadání příslušného jména a hesla. To Vám zpřístupní pouze Vaše data. Tak, jako se Vy nedostanete k datům ostatních, ani oni se nedostanou k Vašim datům. Odpadne Vám tak nutnost přeinstalovat program při každé jeho změně, hlavně však při změně Vašeho počítače. Odpadnou problémy s přenosem dat na jiný počítač, s jejich archivací a podobně. Již se Vám nestane, že vnuk počítač přeinstaluje a Vy přijdete o data.

Katastrální data

Internetová verze programu umožňuje i zcela nový a revoluční přístup k datům katastru, bez kterých nejde žádnou z uvedených činností udělat. V minulosti jste museli jednat na katastrálním úřadě o zakoupení dat. Ne každý myslivec se ovšem vyzná v složité terminologii geodezie a katastru nemovitostí a také málokterý pracovník katastrálního úřadu zná Vaše potřeby. Mnohdy proto byla komunikace trochu “komplikovaná” a zakoupená data ve většině případů zbytečně drahá. Většinou jste museli koupit celá katastrální území, což znamenalo spoustu dat o nehonebních parcelách, nebo parcelách mimo Vaši honitbu (pokud je ve Vaší honitbě pouze část katastrálního území). Nyní pro Vás zajistíme potřebná data online - katastrální data pro Vaši honitbu pořídíte z tepla Vašeho obýváku či pracovny. Navíc zaplatíte POUZE za parcely a listy vlastnictví Vaší honitby, tedy za honební pozemky dle Vašeho seznamu honebních pozemků.

Katastrální mapa

Nemalou položkou při minulém pořízení dat z katastru bylo zakoupení papírových map. Nová verze - aplikace webHONITBA Vám umožňuje pracovat s webovým mapovým prohlížečem. Mapová část Vám umožňuje nejen vyhledat Vaši honitbu a zobrazit si ji nad orientační mapou či leteckým snímkem, ale také zobrazit katastrální mapu, ze které jdou vyčíst potřebné údaje, aniž byste museli mapu kupovat. Zájemce má i možnost zakreslit si sám hranici honitby - aplikace pak vyhledá všechny parcely katastru nemovitostí a automaticky je převede do seznamu honebních parcel. Tento seznam jde nad mapou opravovat a udržovat. Tato funkce vyžaduje využití definičních bodů parcel z katastrálního úřadu, které ovšem lze zase online zajistit přímo naší webovou aplikací. Uživatel opět platí pouze za definiční body honebních parcel.

Seznam členů honebního společenstva

Když je v pořádku seznam honebních pozemků, je možné přistoupit k revizi seznamu členů. Členem honebního společenstva může být pouze vlastník alespoň jednoho honebního pozemku v dané honitbě. Výjimkou je pouze honební starosta, který může být členem aniž by vlastnil jediný metr honebního pozemku. Do seznamu členů jde zapsat pouze vlastníka honebních pozemků, který podepsal souhlas s členstvím v honebním společenstvu nebo vlastníka, který honební pozemky od takové osoby koupil a nedal do 30 dnů honebnímu společenstvu na vědomí, že členem být nechce. Teprve po provedení všech zásahů do seznamu členů je možné přistoupit k vlastní přípravě valné hromady bez rizika, že někdo valnou hromadu a její rozhodnutí napadne, protože jste ho zapomněli pozvat.

Kolik to bude stát?

Data, která našim prostřednictvím získáte, jsou zpoplatněna dle ceníku ČÚZK bez jakékoliv další přirážky. Cena za jednu parcelu nebo jeden list vlastnictví je 0.80 Kč, cena za jeden definiční bod parcely (souřadnice parcely) je 1.30 Kč. Pokud tedy máte seznam honebních parcel Vaší honitby, stačí si to jednoduše pronásobit a znáte velmi přesně cenu za data.

Modelový příklad

Já osobně dělám honebního starostu v honitbě Rájec u Zábřeha. Tato honitba se nachází na 6 katastrálních územích. Pokud bych kupoval data celých katastrálních území, asi bych se nedoplatil. V těchto 6 katastrech je celkem 33623 parcel a LV, takže za parcely bych katastrálnímu úřadu zaplatil 26898 Kč. Dalších 22720 Kč by pak stály definiční body parcel (v katastrech se nachází i parcely ve zjednodušené evidenci a ty definiční body nemají). Celkem by tedy data stála 49618 Kč.

Pokud bych použil metodický pokyn ČÚZK č. 567/2002-22, mohl bych např. stanovit, že některá k.ú. používám pouze částečně a stanovit podíl zájmových parcel vůči celkovému počtu parcel. Tím se dá docílit velmi výrazné slevy z ceny dat. V mém případě jsem u 2 k.ú. použil 5% z celku, u 3 k.ú. 10% a u posledního 50% z celku. Cena pak klesla na 2841 Kč za parcely a 2756 Kč za definiční body, což je sleva o 88%.

Pokud však použiji skutečné počty parcel dle jednotlivých k.ú., dostanu se na ještě lepší výsledek - 1982 Kč za parcely a 2772 Kč za definiční body. Celkem jsem tedy ušetřil plných 90% z ceny dat celých katastrálních území a za potřebná data bych zaplatil pouze 4754 Kč.

Poznámka: Tento článek byl napsán 12.4.2012. Od května 2012 se dle dohody s ČUZK přestal vybírat poplatek za definiční body parcel. Při práci s webHONITBOU nedochází k předání definičních bodů zákazníkovi, body slouží pouze k objednání zájmových honebních parcel a jejich katastrálních dat. Od této chvíle se platí pouze 0,80 Kč za parcelu a LV, nikoliv již dalších 1,30 Kč za definiční bod. Odkaz na aktuální ceník najdete níže.

Cena aplikace webHONITBA

Cena za aplikaci webHONITBA byla stanovena na 6500 Kč + DPH.

Pro uživatele programu Honitba 2002 jsme připravili slevu ve výši 1500 Kč a pro uživatele Honitba 3 pak dokonce ve výši 3000 Kč.

Více o cenách

Ing. Pavel Sedlář
jednatel HF Biz s.r.o.
12.4.2012 15:47:47 | přečteno 11557x | pavel.sedlar
 
load