898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Honitba na klíč

Evidence honebních parcel a vlastníků honebních pozemků může být hodně komplikovaná. Pokud nechcete řešit případné problémy sami, nabízíme pomoc při zpracování podkladů pro vaši honitbu. Nechat si zpracovat honitbu na klíč se vyplatí!

Podzimní barvy

V poslední době nás velmi překvapila reakce na nabídku zpracování honiteb na klíč. Velká část honebních společenstev si uvědomuje, že svou zákonnou povinnost vést evidenci členů a sledovat počet jejich hlasů nezvládá a že valné hromady, které pak svolají, nestojí na pevném základě. Doposud nešlo o nic zásadního, ale teď před podpisem nových nájemních smluv si uvědomují, jak je takováto valná hromada snadno napadnutelná včetně nájemní smlouvy na ní přijaté.

Z poslední doby máme několik případů, kdy honební společenstvo nepostupovalo v souladu se zákonem a valnou hromadu svolalo velmi pochybně a ta byla někým napadnuta. Nyní se čeká, jak to celé dopadne (např. zda soud zruší celou valnou hromadu včetně všech rozhodnutí, která tato valná hromada učinila). V dnešní době má totiž téměř o každou honitbu zájem víc než jeden zájemce, uspokojen však může být jen jeden a ostatní pak hledají cestu, jak nepříznivý výsledek zvrátit.

Honitby zpracováváme na klíč pro desítky zájemců a máme s tím bohaté zkušenosti.

Zpracováváme dvě různé části:

I. etapa - zpracování kompletní pozemkové evidence honitby a aktualizace členů honebního společenstva. V této části zajistíme data katastrálního úřadu, zpracujeme mapový zákres honitby a vyznačíme hranici honitby a hranici nehonebních pozemků uvnitř honitby. Tuto mapu si odsouhlasíme s Vámi. Po odsouhlasení zpracujeme pozemkovou evidenci - zdigitalizujeme všechny honební parcely včetně parcel ve zjednodušené evidenci, pokud se v honitbě vyskytují. Parcelám přiřadíme vlastníky pozemků. Na základě Vámi předloženého seznamu členů honebního společenstva (pokud není aktuálnější, tak ten z roku 2002) tento seznam zaktualizujeme. Ve spolupráci s Vámi pak doplníme nové členy honebního společenstva u pozemků, které dříve byly v držení členů HS a následně změnily majitele. Výstupem je seznam členů s uvedením jejich adres a výměry honebních pozemků v jejich držení, a to včetně počtu hlasů na valné hromadě.

II. etapa - zpracováváme ji, pokud o ni budete mít zájem - jedná se o přípravu a vlastní průběh valné hromady. Spočívá ve vypracování jmenovitých pozvánek pro všechny členy HS s uvedením jejich jména a adresy, místa a data konání VH, počtu hlasů na VH a doplněná o plnou moc k zastupování na VH, pokud se člen nebude chtít zúčastnit osobně. Dále se podílíme na návrhu programu valné hromady, přípravě materiálů schvalovaných na VH (např. pomáháme s aktualizací stanov HS dle změn v novele zákona o myslivosti č. 59/2003 Sb. a pod.) Program je pak součástí pozvánky na VH. Na vlastní valné hromadě zajišťujeme presenci účastníků a tisk hlasovacích lístků. Pomáháme s vedením nebo vedeme průběh valné hromady a pořizujeme o tom zápis s uvedením počtu hlasů přítomných na VH a počtu hlasů všech členů HS, konstatujeme, zda je VH usnášeníschopná. U všech bodů, o kterých se hlasuje, pak evidujeme i průběh a výsledek hlasování včetně uvedení počtu hlasů "pro", "proti" a "zdržel se" a o výsledku hlasování. Zpracovaný a ověřovatelem zápisu podepsaný zápis z valné hromady Vám pak předáme včetně podepsané presenční listiny. Výstupem je předání veškerých dat v aplikaci webHONITBA.


Modelový příklad: Již začátkem roku 2011 se na nás obraceli myslivci, že by si u nás chtěli nechat zpracovat honitbu a honební společenstvo tak, aby měli všechnu evidenci v pořádku. Vše jsme jim nachystali včetně analýzy změn vlastníků honebních pozemků, ale také včetně doplnění seznamu honebních parcel. Jejich původní seznam vytvářeli ručně zapisováním parcel podle mapy. Asi to neprovedli moc pečlivě (i když si to podle jejich tvrzení vzalo strašně moc času), protože když jsme zakreslili hranici jejich honitby a převzali tak všechny honební parcely do seznamu, vzrostla výměra honitby o 100 ha oproti stavu, na jaký bylo vydáno rozhodnutí o uznání honitby. A to přitom spousta pozemků přešla z honebních na nehonební, když se rozšířila zástavba rodinných domů za hranici původního intravilánu obce. Hranice honitby je při tom navlas stejná. Že rozdíl 100 ha ve výměře honitby může znamenat nejen změnu v hlasovacích poměrech na valné hromadě, ale i změnu v normovaných stavech zvěře, to snad ani nemusíme připomínat. 


Zpracováním podkladů u profesionálů minimalizujete rizika, že Vaše valná hromada honebního společenstva nedopadne dobře. Pokud máte zájem o zpracování I. nebo II. etapy, kontaktujte nás. Připravíme Vám konkrétní nabídku dle Vaší situace - zpracujeme pro Vás cenovou nabídku a domluvíme si schůzku.

Ing. Pavel Sedlář

sedlar(zavinac)hfbiz.cz

mobil 603 496 850
 

19.4.2012 22:01:57 | přečteno 8870x | pavel.sedlar
 
load