898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Návod

1. Jak se zaregistrovat na mysliveckém portále
2. Jak se přihlásit, abych mohl pracovat s webHONITBOU
3. Co je to Můj profil
4. Jak koupit webHONITBU
5. Kde se dozvím, jak postupovat v nesnázích
6. Jak vytvořit novou honitbu
7. Jak získat data z katastru nutná pro práci s honitbou
8. Jak naimportovat data z katastru
9. Existuje DEMO verze
10. Jak vytvořím seznam honebních parcel
11. Jak zapracovat parcely zjednodušené evidence (PZE)
12. Kde zjistím souhrnné informace o honitbě
13. Co mi umožňuje mapová část
14. Co mi umožňuje databázová část
15. Jak vytvořím seznam členů HS
16. Jak změním parametr „Přičlenění“ parcel
17. Jak vytvořím sestavy
18. Jak připravím valnou hromadu
19. Jak zaktualizuji data katastru
20. Jak zpracovat dohody o přičlenění
21. Jak změnit údaj o výměře parcely v honitbě
22. K čemu využít nástroj „Kreslení“

1. Jak se zaregistrovat na mysliveckém portále

Pro jakoukoliv aktivní práci (editaci obsahu) vyžaduje myslivecký portál, aby uživatel byl zaregistrován. Tlačítko Registrace je na horním okraji okna spolu s tlačítkem Přihlášení. Při registraci jste vyzváni k vložení registračních údajů. Některé jsou povinné (označené *). Ostatní jsou dobrovolné. Jejich vyplnění ale usnadní naši vzájemnou komunikaci. Součástí registrace je i souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami. Na e-mail zadaný při registraci přijde uživateli zpráva o registraci. Součástí zprávy je i kód pro aktivaci přístupu k aplikacím, tedy i k webHONITBĚ. Je proto nutné zadat adresu správně. Údaje zadané při registraci může uživatel v budoucnu změnit či opravit (viz. Co je to Můj profil).

image1

2. Jak se přihlásit, abych mohl pracovat s webHONITBOU

Přihlásit se může pouze zaregistrovaný uživatel. Zadá své jméno a heslo, které si při registraci zvolil. Může také zatrhnout „zapamatovat si mě“ – to mu usnadní příští přihlášení se. V případě, že by heslo zapomněl, může využít funkci „Zapomenuté heslo“ – na e-mail je mu zasláno jeho heslo.

image2

Každý návštěvník stránek www.mysliveckyportal.cz může procházet obsah stránek. Pokud chce aktivně zasahovat do obsahu (vkládat vlastní články, fotky, videa či inzeráty apod.), musí být zaregistrován a přihlášen. Pokud chce pracovat v placené části portálu, musí ještě aktivovat svůj účet – aktivační kód obdržel na mailovou adresu zadanou při registraci. Pokud kód zapomněl, může si zažádat o poslání nového.

image3

3. Co je to Můj profil

Profil uživatele obsahuje registrační údaje uživatele, umožňuje ale také aktivně vstupovat do obsahu portálu – vkládat do něj své články, videa a další. Pokud chcete vložit nový obsah nebo změnit své registrační údaje, klikněte na „Můj profil“.

image4

4. Jak koupit webHONITBU

Aplikace webHONITBA je součástí projektů mysliveckého portálu (www.mysliveckyportal.cz)

Objednat webHONITBU jde tak, že se na portále zaregistrujete a přihlásíte (viz. Jak se zaregistrovat na mysliveckém portále a Jak se přihlásit,…), vytvoříte si svou honitbu, do které naimportujete data z katastrů (viz. Jak naimportovat data z katastru) a vytvoříte si seznam honebních parcel (viz. Jak vytvořím seznam honebních parcel). V okamžiku, kdy jste si jisti, že je seznam hotov a je v pořádku, objednejte si program a data kliknutím na „Zakoupit plnou verzi“. Aplikace připraví objednávku, kde vyplníte fakturační údaje a vyberete si typ aktivace programu (zde můžete uplatnit slevu v případě, že máte z minulosti zakoupen náš program Honitba 2002 nebo Honitba 3 – v tom případě budete vyzváni k vložení I. Části registračního čísla z tohoto programu). Pokud kupujete od ČUZK data katastru nemovitostí pro jiné Vaše aplikace a doložíte tuto skutečnost zasláním kopie objednávky a faktury, máte možnost využít bezplatný odběr dat – data jste již jednou zaplatili a nebudete za ně platit podruhé. Potvrzením objednávky se vygeneruje Výzva k platbě, která je zaslána na e-mail uvedený v objednávce. Po jejím zaplacení Vám bude aktivována další funkcionalita aplikace webHONITBA, tedy zejména možnost práce s vlastnictvím parcel a s vytvořením seznamu členů honebního společenstva, možnost vytváření a tisku sestav a možnost zpracování valné hromady honebního společenstva.

5. Kde se dozvím, jak postupovat v nesnázích

V každé situaci aplikace webHONITBA je vám k dispozici rychlá nápověda zvýrazněná logem jelena a sloganem „To jsem z toho jelen, co mám dělat“. Jelen heslovitě odpovídá, co jde dělat v dané části programu.

image5

6. Jak vytvořit novou honitbu

Honitba je datový projekt, který umožňuje naimportovat data z katastru a nad nimi graficky vytvořit seznam honebních parcel. Po dosažení stavu, kdy je seznam parcel kompletní a správný je možné program a potřebná data objednat, po jejich zaplacení je zpřístupněna druhá část aplikace, která umožní vést seznam členů honebního společenstva, vytvořit a vytisknout potřebné sestavy a svolat a vést valnou hromadu honebního společenstva.

Honitbu si může založit každý registrovaný (viz. Jak se registrovat ..) a přihlášený (viz. Jak se přihlásit …) uživatel na mysliveckém portále v části Aplikace – webHONITBA – Seznam honiteb. Zde se zobrazuje seznam honiteb, které uživatel vytvořil nebo k nim má přístup. Tady je také možné „Vytvořit novou honitbu“. Při vytváření honitby se povinně zadávají údaje Název honitby a Název honebního společenstva. Je možné zadat i další údaje – jméno zástupce honebního společenstva a jeho adresu.

image6

Jakmile je honitba založená, je automaticky spuštěné okno s moduly webHONITBY a je možné pokračovat Importem katastrálních dat (viz Jak naimportovat data z katastru).

7. Jak získat data z katastru nutná pro práci s honitbou

Naše firma má uzavřenou „Smlouvu o šíření dat katastru nemovitostí v elektronické podobě“ s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČUZK). Tato smlouva nám umožňuje pravidelně žádat o data katastru nemovitostí a tyto nabídnout našim uživatelům za úplatu dle ceníku ČUZK.

Uživatelé aplikace webHONITBA proto nemusejí pro získání dat z katastru navštívit katastrální úřad ani jednat s nikým z ČUZK o tom, jaká data a proč k práci potřebují. webHONITBA si data potřebná pro práci zajistí sama na základě uvedené smlouvy, uživatel za ně zaplatí dle ceníku. Platí ovšem pouze za data parcel a listů vlastnictví, které si sám označil za honební a která jsou užitá v jím vytvořené honitbě. Neplatí tedy za žádnou parcelu, která leží za hranicí honitby nebo v intravilánu obcí. Uživatel si jen vybere potřebné katastry ze seznamu a naimportuje je.

8. Jak naimportovat data z katastru

Import dat z katastru probíhá při vytváření nové honitby – Aplikace – webHONITBA – Seznam honiteb – Vytvořit novou honitbu. Po vyplnění údajů o honitbě a jejím držiteli je daná honitba založena a je spuštěn seznam dostupných modulů webHONITBY. V dané chvíli je přístupný pouze modul „Import katastrálních dat“ (ostatní položky seznamu jsou šedé a nelze na ně kliknout).

image7

Import dat katastru umožňuje vybrat okres, s jehož katastry chce uživatel pracovat v honitbě. Okres jde vybrat ze seznamu okresů nebo zadáním počátečních písmen názvu okresu – seznam se podle toho filtruje. U vybraného okresu se zobrazí seznam katastrálních území. Požadovaný katastr je možné vyhledat pohybem v seznamu nebo zadáním počátečních písmen do „Flitru katastrů“. Vyhledaný katastr přesunete do seznamu Vybraných katastrů dvojklikem na jeho název, případně kliknutím na název a pak na tlačítko „Přidat katastr“. Operaci jde dle potřeby opakovat, až vytvoříte seznam všech potřebných katastrů pro Vaši honitbu.

image8

Pokud se honitba nachází na území více okresů, změňte Okres a dál postupujte dle předchozího textu. Po dokončení seznamu Vybraných katastrů klikněte na „Importovat“ – aplikace nahraje potřebná data pro Vaši práci. Operace může trvat několik minut. Po jejím skončení se opět automaticky zobrazí seznam dostupných modulů.

V případě, že jste při vytvoření honitby nezadali všechny potřebné katastry, můžete se k této operaci vrátit a seznam doplnit, nebo z něj naopak nadbytečný katastr odstranit (kliknout na katastr určený k odstranění a pak na tlačítko Odstranit). Jakmile si objednáte placenou verzi a data katastru, nebude již tato funkce k dispozici, protože v dané chvíli by již měl být seznam honebních parcel hotov. Data stávajících katastrů již jde pouze aktualizovat, ale nikoliv k nim přidat další katastrální území.

9. Existuje DEMO verze

Protože uživatel platí za aplikaci a data až v okamžiku, kdy dodělal seznam honebních parcel, měl dostatek času si aplikaci vyzkoušet a zjistit, zda se mu s ní pracuje dobře. Tento úsek bezplatného provozu je možné považovat za funkční demoverzi aplikace, která navíc pracuje s reálnými daty katastru a vytvořenou honitbou uživatele.

10. Jak vytvořím seznam honebních parcel

Seznam honebních parcel se vytváří grafickým výběrem nad mapou v modulu „Honební parcely“. Jde o jedinou část aplikace webHONITBA, která zobrazuje data na celou obrazovku a nikoliv do sloupce. Pro práci s mapou není místa nikdy dost. Je to také jediná část, kde jde „zahnat jelena“ – kliknutím na ikonu se schová nápověda a okno mapy se roztáhne. Prostor jde zvětšit také stiskem klávesy F11 – schová se lišta Vašeho prohlížeče, takže se okno zvětší na výšku. Dalším stiskem F11 se zase vrátí zpět (obrazovka se chvíli překresluje).

image9

Modul „Honební parcely“ spustí okno s dělenou obrazovkou. V levé části je tabulková část (na začátku prací je tabulka prázdná). V pravé části je mapa. Najetím kursoru na čáru mezi tabulkou a mapou můžete měnit poměr plochy obou částí – změní se nástroj kursoru a tažením na stranu se mění velikost oken. Zmenšením tabulkové části pod určitou mez se u položek v menu přestane vykreslovat textový popis a kreslí se jen ikony. Najetím na ikonu myší se ale stále v bublině zobrazuje nápověda.

image10

image11

Importem katastrálních dat (viz. Jak naimportovat data z katastru) se nahrála jednak datová část o parcelách a jejich vlastnících do Vašeho projektu a dále se nahrály definiční body parcel pro každou parcelu katastru nemovitostí. Tyto body se zobrazují jako šedé tečky nad mapou. Body jde hromadně vybrat nakreslením polygonu – všechny body uvnitř polygonu pak jde hromadně přesunout do seznamu honebních parcel nebo z něj naopak tyto body smazat.

Pro grafický výběr parcel se použije ikona – „Nakreslit polygon“ image12. Kliknutím na tuto ikonu se změní podkres ikony (ztmavne). To značí, že nástroj je aktivní. Na hrot kursoru se umístí modré kolečko, které signalizuje možnost editace nad mapou. Nad mapovým podkladem je v tu chvíli možné kreslit polygon (plochu) pro následný výběr. Protože cílem je výběr honebních parcel, není nutné kreslit polygon přesně po hranici honitby. Stačí si zákres zjednodušit tak, aby všechny potřebné body ležely uvnitř. Polygon se vykresluje jako modrá čára hranice a vnitřek polygonu je překryt světle modrou průhlednou plochou. Poslední bod(y) vytvořeného polygonu je možné smazat (Del nebo Backspace na klávesnici). V mapě je možné se při kreslení polygonu posouvat šipkami na klávesnici (v době kreslení polygonu není možné používat nástroj image13 pro pohyb v mapě). Také je možné kliknout na příslušnou šipku u směrové růžice vlevo nahoře image14.

image15

V ukázce je vidět, že není nutné otrocky objíždět celou hranici honitby (zelená čára – hranice dle serveru UHUL), ale stačí zjednodušený zákres, který obsáhne body parcel.

Jakmile je polygon zakreslen, v posledním bodě udělejte dvojklik (2x rychle za sebou zmáčknout levé tlačítko myši). Zakreslovaný polygon změní barvu z modré na hnědou. Polygon je možné opravit – klikněte na ikonu image16 a pak na opravovaný polygon. Ten opět změní barvu z hnědá na modrou a do lomových bodů se vloží úchopové značky, za které je možné táhnout a lomový bod tak přemístit. Mezi dva lomové body je na střed umístěna podobná značka – opět za ni jde myší táhnout a vytvořit nový lomový bod. Mezi původní a nový lomový bod se na střed doplní nová značka.

image17image18image19

Pokud polygon neodpovídá Vašim potřebám, můžete ho zrušit – klikněte na ikonu image16, vyberte polygon, který chcete zrušit a stiskněte Delete na klávesnici. Před smazáním budete dotázáni na potvrzení a po té bude polygon smazán.

Je možné zakreslit jeden nebo několik polygonů. Po jejich dokončení se parcely pod těmito polygony přenesou do seznamu Honebních parcel výběrem funkce „Přidat do honitby“ z menu „Akce“. Takto jde přidat naráz i několik tisíc parcel. Stejným způsobem jde i parcely ze seznamu odstranit (např. pokud jste nejdřív vytvořili celou hranici honitby včetně intravilánů obcí, je nutné v dalším kroku vytvořit polygon(y) pro tyto intravilány a funkcí „Odstranit z honitby“ z menu „Akce“ body opět smazat. Operace vkládání i mazání může v závislosti na počtu parcel trvat několik sekund, ale také i několik minut.

Parcela vložená do seznamu se vykresluje jako černý bod. Pokud některá z vybraných honebních parcel nemá vlastníka (není zapsaná na listu vlastnictví), kreslí se taková parcela modře (v seznamu parcel i v mapě). Pro takovou parcelu je pak nutné pořídit parcely ve zjednodušené evidenci (PZE).

image20

Seznam parcel a mapu zkontrolujte (pozornost věnujte hranici honitby, aby všechny Vaše honební parcely byly zahrnuty. Zkontrolujte také okolí obcí, aby v seznamu honebních parcel nebyly nehonební pozemky (viz. Co umožňuje databázová část). Práci můžete kdykoliv přerušit a znovu se k ní vrátit. Až budete mít definitivní Seznam honebních parcel, vraťte se na seznam modulů (v záložce s názvem Vaší honitby) a pomocí tlačítka Zakoupit plnou verzi vytvořte objednávku (viz. Jak koupit webHONITBU)

11. Jak zapracovat parcely zjednodušené evidence (PZE)

Parcely zjednodušené evidence (PZE) jsou parcely, pro které katastrální úřad (mimo jiné) neeviduje jejich polohu, tzn. nemá pro ně definiční bod parcely. Takové parcely proto nejdou vybrat polygonem a musí se pořídit ručně. Doporučujeme řešit tyto případy jeden po druhém – vždy vyřešit jednu modrou parcelu nebo skupinu těchto parcel. Je na zvážení uživatele, zda pak modrou parcelu zachová v seznamu parcel, či zda ji smaže. Parcely nezapsané na listu vlastnictví nevstupují do výpočtu výměry honitby ani do žádné ze sestav. Jejich výměra se ovšem zobrazuje ve statistických údajích o honitbě (vhodné pro případy, kdy si chce někdo vytvořit honitbu a neví, zda výměra přesáhne potřebných 500 ha).

Pro zpracování parcel ZE doporučujeme následující postup (ukázka zpracování KN parcely 696)

  • Zvětšit se v mapě v prostoru vybrané modré parcely
  • Změnit podkladovou mapu na Katastrální mapa – KN, PK
image21

V mapě je vidět soutisk obou map – červená mapa PZE je dole, přes ni je černá mapa katastru nemovitostí. Černá čára tedy ohraničuje prostor, který je třeba řešit. V KN parcele 696 se nachází 2 PZE parcely – 653 a 696.

  • Kliknout na modrou parcelu – zobrazí se bublina s popisem parcely – katastrálním územím, číslem parcely, kulturou a výměrou. Pod těmito údaji jsou odkazy na další operace.
  • Klikněte na odkaz Editovat ZE parcely.
  • Zobrazí se Vám nové okno pro danou parcelu – do něj můžete vkládat jednotlivé PZE. V okně se zobrazuje i kultura parcely – všechny PZE tuto kulturu přebírají automaticky. Dále se zobrazuje výměra parcely nezapsané na list vlastnictví a součet výměr všech PZE do ní vložených. Uživatel si tak může kontrolovat, zda mu ještě nějaká parcela nechybí vložit (tyto dvě čísla se nebudou téměř nikdy shodovat na metr čtvereční, ale výměry by se měly co nejvíce blížit).
image22
  • Parcela se vloží zadáním parcelního čísla, případně i poddělení a dílu a kliknutím na „Vložit“.
  • Při vkládání parcely jste vyzváni k vložení polohy parcely do mapy. Stačí ukázat do mapy do prostoru editované PZE a kliknout – v mapě se uloží fialový bod a v databázi se uloží jeho poloha. Kdykoliv v budoucnosti pak můžete parcelu vyhledat a nechat si ji zobrazit na mapě.

12. Kde zjistím souhrnné informace o honitbě

Souhrnné informace jsou dostupné buď v sloupci „Statistika“ u vybrané honitby, případně v Honebních parcelách v menu Nástroje – Informace o honitbě. Zde se uživatel dozví, ze kdy jsou data katastru, se kterými pracuje, zda jsou na serveru k dispozici novější data, kolik měrných jednotek (parcel, listů vlastnictví či definičních bodů) používá v dané honitbě, jaká je její výměra a kolik z toho je výměra parcel členů honebního společenstva a další užitečné informace. Tato data se dále objeví jako součást sestavy Přehled o honitbě.

image23

V ukázce je zobrazena honitba na začátku jejího zpracování. Výběrem parcel do honitby se uživatel dozví, že v jím navrhované části mají vybrané parcely celkovou výměru 113 ha a že je vybráno dalších 333 ha parcel bez listů vlastnictví, na kterých bude třeba zpracovat PZE. Protože součet obou výměr je menší než 500 ha, nemá smysl v další práci pokračovat – navrhovaná honitba nesplňuje základní parametr pro uznání honitby. Uživatel se tak bez vynaložení prostředků dozvěděl, že takový pokus je bez šance na úspěch.

13. Co mi umožňuje mapová část

Hlavním cílem mapové části je vytvořit seznam honebních parcel s využitím různých mapových podkladů a služeb. (viz. otázka „Jak vytvořím seznam honebních parcel“).

Pro práci s mapou je k dispozici několik mapových podkladů. Výběr typu mapového podkladu se provádí kliknutím na první tlačítko nad mapou – toto tlačítko nese název vybraného mapového podkladu. Předvolená je Orientační mapa, ale je možné si zvolit i mapu katastrální (KN), mapu pozemkového katastru (PK) či jejich kombinaci (KN, PK). Je možné pracovat také s leteckou mapou. Kromě mapového podkladu jde zvolit i další obsah mapy – ve volitelných vrstvách je možné vybrat zobrazování hranic katastrálních území (vhodné, když si uživatel není jist, které všechny katastry zasahují do honitby a jak se přesně jmenují), a nebo zobrazování hranic honiteb ze serveru UHUL (překreslování mapy se dost zpomalí, proto je dobré mít to zapnuté jen když je to potřeba).

V mapě se jde zvětšovat či zmenšovat např. kolečkem na myši či posunutím šoupátka na ukazateli vlevo (při tom se zobrazí i měřítko mapy). Přiblížit se v mapě jde také dvojklikem – v tom případě se měřítko mapy zvětší o jeden stupeň a zároveň se mapa vycentruje na místo, na které ukazoval kursor při dvojkliku. Pokud je aktivní (tmavě podkreslená) ikona „Pohyb v mapě“ image13, je možné mapu chytit a táhnout.

Mapový prostor jde zvětšit. Jde schovat nápovědu (zahnat jelena lze kliknutím na ikonu image24), roztáhnout mapu (tažením za středovou čáru mezi tabulkou a mapou) a taky stiskem klávesy F11, která schová lištu prohlížeče a zvětší tak plochu nahoru.

V placené části aplikace webHONITBA pak mapová část zobrazuje honební parcely podle vlastnictví a přičlenění. Černě se zobrazují parcely členů HS, modře parcely přičleněné jako enklávy v jinak souvislých pozemcích členů HS, zeleně parcely přičleněné z důvodů vyrovnání hranice, modrozeleně parcely přičleněné dohodou a fialově parcely přičleněné z ostatních důvodů.

14. Co mi umožňuje databázová část

Databázová část modulu Honební parcely zobrazuje seznam honebních parcel. Do tohoto seznamu umožňuje další parcely přidat nebo je smazat. Na přidávání parcel slouží nástroj „Vkládání“. Zadává se název katastru a číslo parcely.

image25

Pokud vkládaná parcela nemá známou polohu v mapě, je uživatel vyzván k jejímu vložení kliknutím nad mapou. Pokud se zadá parcela, která nemá jednoznačný výsledek, systém najde všechny varianty a ty dá uživateli na výběr.

Kromě vkládání parcel je také možné parcely vyhledat podle vlastností – mohu tak např. vyhledat stavební pozemky (ty jsou ze zákona nehonební a proto by měly být ze seznamu odstraněny, pokud se do něj při grafickém výběru polygonem dostaly). Vyhledaná parcela je zatržena a celý řádek je šedě podkreslen.

image26

Takto vyhledané parcely jde také „Zobrazit v mapě“ (mapa zobrazí výřez, na kterém jsou všechny vybrané parcely zvýrazněné modrým špendlíkem). Vybrané parcely jde také hromadně „Smazat“ případně jim změnit vlastnosti, např. změnit důvod přičlenění - „Nastavit – Důvod přičlenění“. V menu „Nástroje“ je pak možnost vyhledat data z databáze katastru – funkce je dobře použitelná v katastrech, kde ne každá PZE zakreslená v mapě je i v databázi. Je pak možné zadat katastr a rozsah parcel od do a aplikace vyhledá v databázi platné záznamy. To pak šetří čas při vkládání PZE do seznamu honebních parcel – uživatel nevkládá neexistující parcely.

image27

15. Jak vytvořím seznam členů HS

Seznam členů je k dispozici až v placené části aplikace webHONITBA v modulu „Členové HS a vlastníci pozemků“. Při jeho spuštění se zobrazí seznam Vlastnictví – každý vlastník může mít více listů vlastnictví a na každém může mít jiný vlastnický podíl. Seznam se vytváří výběrem (zatržením) vlastnictví. Členem honebního společenstva se dle zákona o myslivosti stává osoba, která podepsala souhlas s členstvím v honebním společenstvu případně která zakoupila pozemky od člena honebního společenstva.

Vybrané vlastnictví se přesune do seznamu členů pomocí „Vložit vlastnictví“ (dostupné, pokud je vybráno alespoň 1 vlastnictví). V případě spoluvlastnictví vykonává právo člena pouze jeden ze spoluvlastníků. Pokud se pokusíte vložit více spoluvlastníků, zobrazí se příslušné záznamy červeně. V tomto případě ponechte výběr (zatržení) pouze u jednoho ze spoluvlastníků a u ostatních výběr (zatržení) zrušte.

image28

Na záložce „Vlastníci parcel“ se zobrazují majitelé honebních pozemků bez ohledu na počet listů vlastnictví (tzn. každý pouze 1x). Členové HS jsou v tomto seznamu zobrazeni modře.

Poslední záložka zobrazuje pouze Členy HS.

16. Jak změním parametr „Přičlenění“ parcel

Každá parcela člena honebního společenstva je automaticky nastavena jako parcela vlastní a zobrazuje se v mapě černým bodem. Všechny parcely ostatních vlastníků považuje program za přičleněné a zobrazuje je fialově. Protože zákon o myslivost rozlišuje různé varianty přičlenění a některé taxativně omezuje (např. parcel přičleněných z důvodu vyrovnání hranice nesmí být víc než 10% výměry vlastních parcel navrhovatele - §18, odst.4). Z těchto důvodů je třeba věnovat přičlenění zvláštní pozornost, překročení hranice 10 % způsobuje problémy. Pokud máte s některým vlastníkem uzavřenou dohodu o přičlenění, můžete jeho parcely vybrat a nastavit jim přičlenění s dohodou. Tyto parcely se pak již do zmíněných 10% nezapočítávají. Výběr se provádí přes zadání čísla listu vlastnictví v příslušném k.ú. Nejčastěji se bude nastavovat přičlenění s dohodou u PF a LČR. Pozemkový fond má ve všech katastrech LV = 10002, takže katastr se nemusí nastavovat a jde udělat výběr naráz v celé honitbě. U LČR je v každém k.ú. LV jiné, musí se to vybírat postupně.

image29

Vybraným parcelám se změní důvod přičlenění v „Nastavit – Důvod přičlenění“.

Přičleněné parcely obklopené ze všech stran parcelami členů HS a nedosahující v součtu výměry 500 ha nemohou být součástí žádné jiné honitby. Jde je proto vybrat graficky (podobně jako když se parcely vkládaly do seznamu honebních parcel) - image30. Zakreslí se polygon(y) kolem těchto parcel a v „Akce – Vybrat“ se parcely vyberou. Nastavení důvodů přičlenění se provede stejně jako v předchozím případě, jen způsob výběru nebyl na základě atributu (vlastnosti parcely), ale graficky z mapy.

17. Jak vytvořím sestavy

Sestavy jsou dostupné v placené části aplikace webHONITBA. Spouští se jako samostatný modul Tiskové sestavy nebo jako součást modulu „Členové HS a vlastníci pozemků“ či „Honební parcely“. V nich jsou dostupné přes menu „Nástroje – Tiskové sestavy“.

Ať se k sestavám přistupuje odkudkoliv, je jejich funkcionalita stejná (jen se u nich již nezobrazuje jelen s nápovědou). Aplikace zobrazuje seznam již vytvořených sestav a umožňuje vytvořit sestavu novou. Vytvořenou sestavu jde zobrazit nebo smazat. Generování některých sestav (např. Souhlas vlastníků s členstvím v honebním společenstvu) může trvat delší dobu i několika minut. Z tohoto důvodu je možné sestavy „Generovat na pozadí“ - spustí se generování a aplikace na nic nečeká, lze dále pracovat a dělat cokoliv dalšího, sestava se zařadí do seznamu sestav a uživatel si ji musí zobrazit ručně. Sestavy je ale také možné „Generovat“ – spustí se generování a aplikace čeká, až se sestava vygeneruje. Ta se pak hned automaticky zobrazí. Pokud je okno Tiskových sestav spuštěné, seznam vygenerovaných sestav se pravidelně obnovuje (cca každých 30 sec).

image31

18. Jak připravím valnou hromadu

Valná hromada neprobíhá vždy v místech s připojením k internetu (i když dnes se již jde za pár korun připojit přes většinu mobilních telefonů prakticky kdekoliv, kde je GSM pokrytí). Pro tyto účely jsme připravili aplikaci Valná hromada, kterou si nainstalujete na jakýkoliv počítač a do ní si přenesete data z webHONITBY.

image32

Po instalaci programu je třeba nahrát data – „Import z webHonitby“. (Data se při exportu pro Valnou hromadu nahrály do adresáře, kam Váš prohlížeč ukládá stažené soubory z internetu). Při importu zadáte tuto cestu a data se nahrají.

image33

V menu „Valná hromada“ se vytvoří nová valná hromada, u které se zadá kdy a kde se bude VH konat.

image34

Připraví se pořad (program) valné hromady, tedy seznam bodů, o kterých se bude jednat. U toho se také stanoví, zda se o daném bodu má hlasovat a jaký poměr hlasů je nutný pro schválení (zákon ve třech případech, tj. zprávě o finančním hospodaření, změně stanov a rozhodnutí o využití honitby vyžaduje ¾ většina přítomných hlasů, v ostatních případech stačí ½ většina).

image35

Modul „Valná hromada“ po dokončení jednacích bodů umožní vytisknout jmenovitou pozvánku na valnou hromadu, kdy pro každého člena HS je připravena pozvánka s uvedením jeho jména a adresy, místa a času konání VH. Pozvánka je také doplněna o informaci o počtu hlasů člena. Je zde také připojena plná moc k zastupování, pokud by se člen nemohl zúčastnit osobně nebo se chtěl nechat zastupovat zmocněncem. Na druhou stranu pozvánky je možné vytisknout program valné hromady. Pro pořadatele se též vytiskne presenční listina.

V programu jde zpracovat i vlastní valná hromada, především pak presence účastníků VH. Každý člen nebo zástupce člena obdrží při presenci hlasovací terčík s počtem hlasů. Ten je součtem všech hlasů daného účastníka včetně hlasů, které získal na základě plných mocí k zastupování na VH. Při presenci se také eviduje, kolik hlasů z celkového počtu všech hlasů HS je již přítomno a zda je VH usnášeníschopná (pokud by se nesešla při zahájení valné hromady nadpoloviční většina všech hlasů, je ze zákona VH usnášeníschopná s tím počtem hlasů, který se VH zúčastnil).

Program také napomáhá při sčítání hlasů a zjištění výsledků hlasování. Z těchto výsledků pak jde vygenerovat zápis z valné hromady, který obsahuje informaci o počtu účastníků a jejich hlasech a o výsledcích hlasování u jednotlivých bodů. Zápis se generuje do RTF formátu, takže si ho může kdokoliv editovat a doplnit (např. o seznam zvolených členů výboru apod.)

image36

19. Jak zaktualizuji data katastru

V okamžiku, kdy se liší datum zobrazené ve Statistice (viz. Kde zjistím souhrnné informace o honitbě) v položkách „Data KÚ v honitbě ze dne“ od „Data KÚ na serveru ze dne“, je možná „Aktualizace katastrálních dat“.

image37

Tato funkce zajistí, že se ze serveru nahrají do Vaší honitby nejnovější data. Zároveň při tom dojde k porovnání původních a nových dat a výsledkem je protokol o změnách – z něj se dozvíte, zda stávající člen koupil nebo prodal pozemky a komu – kupec honebních pozemků od člena honebního společenstva se stává členem ze zákona, pokud do 30 dnů neohlásí písemně výboru honebního společenstva, že členem být nechce.

20. Jak zpracovat dohody o přičlenění

a. Generování dohody o přičlenění

Dohodu o přičlenění jde v programu vygenerovat pro vybraného vlastníka(y). Generování Dohody je přístupné v modulu Držitel honitby na záložce Vlastníci honebních parcel. Zde se zatržením vybere vlastník(ci), pro které se má generovat sestava. Jde vybírat jednotlivě zatržením vlastníka nebo hromadně všechny.

image38

Pro vybrané (zatržené) vlastníky pak jde vygenerovat Dohoda o přičlenění. Ta se generuje v menu Nástroje – Dohody o přičlenění.

image39

Před vlastním generováním se ještě spustí dialog, ve kterém se zadá výše náhrady za přičlenění za 1ha honebních pozemků.

image40

V uvedeném příkladu aplikace vygeneruje pro všechny vybrané vlastníky dohodu o přičlenění na částku 50 Kč/ha honebních pozemků. Do výpočtu vstupují všechny honební pozemky vybraného vlastníka na jednom LV, sečte se jejich výměra, ta se násobí cenou za hektar a dělí se vlastnickým podílem daného vlastníka. Pokud by výsledná částka byla 0 Kč, sestava se netiskne (pokud je výměra příliš malá nebo je vlastnický podíl malý, může se stát, že cena dohody nedosahuje ani 1 Kč). Uživatel si ale může zadat, že chce tisknout i tyto sestavy. V tom případě musí zatrhnout požadavek na tisk těchto stránek. Uživatel si také může vybrat způsob generování – pokud si vybere Generovat na pozadí, může ihned po zadání požadavku dál pracovat v jiné oblasti a program vygeneruje sestavu a uloží ji do seznamu sestav v modulu Tiskové sestavy, kde je pak kdykoliv přístupná. Druhou volbou je Generovat – systém pak čeká na vytvoření sestavy (v případě generování Dohod pro všechny vlastníky to může chvíli trvat), kterou po jejím dokončení zobrazí v novém panelu – je třeba mít pro aplikaci povolená vyskakovací okna.

image41

Tímto postupem jde vygenerovat sestavy pro libovolnou skladbu vlastníků, lze vygenerovat sestavy s různými částkami za přičlenění pozemků. Které stránky vytvořené sestavy se pak vytisknou na tiskárně a se kterými vlastníky se bude držitel honitby skutečně snažit o uzavření (podpis) Dohody o přičlenění je výlučně v kompetenci příslušného pracovníka a aplikace na to nemá žádný vliv.

b. Evidence uzavřených dohod o přičlenění

Jak už bylo uvedeno, ne každou vytištěnou dohodu se podaří skutečně uzavřít a podepsat. Aplikace proto umožňuje tyto uzavřené dohody evidovat a zobrazovat je následně v mapě nebo v sestavách. Evidence uzavřených dohod probíhá opět v modulu Držitel honitby, ale tentokrát v záložce Vlastnictví (záložka Vlastnictví zobrazuje jednotlivé LV daného vlastníka, záložka Vlastníci honebních parcel zobrazuje seznam těchto vlastníků).

Zatržením jednotlivých vlastnictví se provede výběr těch, se kterými byla Dohoda o přičlenění skutečně uzavřena.

image42

V menu Zařazení vlastnictví se pak vybere volba Zařazení vlastnictví do seznamu Přičleněných s dohodou.

image43

Při zařazování se zadává i výše Náhrady za přičlenění. Pokud by se s různými vlastníky uzavřely dohody na různé ceny, je třeba zařazovat vždy skupinu vlastnictví se stejnou výší náhrady. Vlastník zařazený do seznamu Přičleněných s dohodou se zobrazuje jinou barvou (světle modrá).

image44

Stejným způsobem jde vlastnictví ze seznamu i vyřadit, pokud by do něj bylo např. vloženo omylem nebo došlo k ukončení dohody. Místo Zařadit do seznamu se ovšem použije funkce Vyřadit ze seznamu Přičleněných s dohodou.

c. Zobrazování přičleněných parcel v mapě

Jednotlivé parcely se v mapě zobrazují bodově. Barva bodu závisí na vlastnictví pozemku a na tom, zda je s vlastníkem uzavřena dohoda o přičlenění.

image45

d. Tiskové sestavy k dohodám o přičlenění

Sestavy jdou zobrazovat v modulu Tiskové sestavy nebo v menu Nástroje. Vytvářet sestavy se vztahem k dohodám o přičlenění jde pouze v Modulu Držitel honitby, menu Nástroje na záložce Vlastníci honebních pozemků. Je to z důvodu nutnosti nastavení výběrových podmínek pro tisk sestav. Kromě vlastních Dohod o přičlenění jde na tomto místě vytvořit také sestavu Výplatní listina náhrad za přičlenění a Seznam podepsaných dohod o přičlenění dalších honebních pozemků.

image46

e. Výplatní listina náhrad za přičlenění

Generování této sestavy předchází zadání parametrů. Zobrazuje seznam uzavřených dohod a jejich částek a umožňuje zadat tisk i pro vlastníky, se kterými nebyla dohoda písemně uzavřena.

image47

V modelovém příkladu je uzavřená dohoda o přičlenění s Jihočeským krajem na částku 50Kč/ha. Dále se uživatel rozhodl vyplatit dvěma vlastníkům částku 20Kč/ha. Jde samozřejmě Přidat dalšího vlastníka a nastavit mu jinou cenu, křížkem na konci řádku jde vybraný vlastník ze seznamu odstranit. Pro všechny ostatní vlastníky zde neuvedené se pak navrhuje částka 10 Kč/ha.

Příklad uvádí nejsložitější možnou variantu, kdy se různým vlastníkům vyplácí náhrada v různé výši za hektar a náhrada je vyplácena i vlastníkům, se kterými není dohoda písemně uzavřená. V praxi se tento příklad nebude zřejmě příliš vyskytovat a bude se vyplácet pouze za uzavřené dohody. V tom případě by se funkce Přidat dalšího vlastníka vůbec nepoužila a v části Náhrada za přičlenění pro ostatní vlastníky by se nechala 0 Kč/ha. Vygenerovaná sestava by pak obsahovala pouze vlastníky s uzavřenou dohodou. Sestava zobrazuje jméno a adresu vlastníka, jeho jednotlivé LV, jejich výměru a vlastnický podíl vlastníka na nich, částku náhrady za hektar a výslednou částku k výplatě.

f. Seznam podepsaných dohod

Jde o třetí speciální sestavu generovanou pouze z Modulu Držitel honitby, menu Nástroje na záložce Vlastníci honebních pozemků. Sestava zobrazí seznam všech uzavřených dohod s vlastníky. Zobrazuje jméno a adresu vlastníka, jeho jednotlivé LV, jejich výměru a vlastnický podíl vlastníka na nich, částku náhrady za hektar a výslednou částku k výplatě.

21. Jak změnit údaj o výměře parcely v honitbě

Pokud je součástí honitby parcela, která leží ve více honitbách, je nutné takové parcele změnit údaj o výměře. Implicitně se přebírá informace z katastru nemovitostí, uživatel ale může dvojím kliknutím na parcelu v tabulkové části přejít na její editaci, kde v atributu Výměra v honitbě jde nastavit jinou (menší) výměru.

image48

Ke zjištění této výměry jde použít např. nástroj Měření plochy image49. Po jeho aktivaci kliknutím na něj uživatel kliká do lomových bodů měřené plochy a v tabulce se vykresluje údaj o měřené ploše a také souřadnice kursoru v souřadných systémech používaných v ČR. Nástrojem image50 pak jde měřit délka.

image51

22. K čemu využít nástroj „Kreslení“

Nástroj „Kreslení“ Vám umožňuje zakreslit libovolný objekt, který pak nad mapou budou vidět všichni oprávnění uživatelé (tedy ti, pro které povolíte přístup k aplikaci). Nástroj můžete použít např. pro vyznačení hranice honitby, což se může hodit např. při zadání honitby na klíč, pro zadání tisků map nebo jen pro lepší přehled. Pozor – takto zakreslená hranice honitby neumožňuje výběr bodů a nelze ji zaměňovat s výběrovým polygonem.

Editace probíhá po aktivaci nástroje Kreslení v modulu Honební parcely. Tento nástroj umožňuje v mapě uživatelsky vytvářet body, linie či plochy (polygony) a nebo měnit stávající objekty (např. zakreslenou hranici honitby). Každá z těchto má svou ikonu v panelu nástrojů.

image52

Pro editaci nakreslené hranice honitby je třeba vybrat ikonu image53 a následně kliknout na vybranou linii. Linie se změní na citovatelnou – v každém lomovém bodu se vykreslí žlutý kruh, za který je možné bod chytit a přetáhnout na správné místo. Mezi dvěma lomovými body je uprostřed bod, který jde chytit a umístit – stává se tím z něj nový lomový bod. Najetím kursorem na bod a stiskem Del se bod smaže.

image54 image55
Před opravou Po opravě

Každému kreslenému objektu lze také nastavit, jak se má zobrazovat, případně jej zařadit do nějaké kategorie (např. hranice honitby). Nastavuje se barva, tloušťka a typ čáry. K objektu lze také připojit komentář do Popisu.

image56
19.4.2012 19:28:21 | přečteno 8461x | petr.horak
 
load