898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Soutěž

Pro všechny naše spolupracovníky, kteří se zapojili jako Zprostředkovatelé, jsme připravili zvláštní odměnu – každé 2 měsíce budou vyhlášeni tři nejlepší, kteří si mezi sebe rozdělí celkovou částku 20 tisíc Kč.  

Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

HFBiz s.r.o.

IČ: 27836649

DIČ: CZ 27836649

Adresa: Slovanská 21, Šumperk, 787 01

 (dále též "Pořadatel")

2. Doba a místo konání soutěže

Soutěž „O nejlepšího Zprostředkovatele webHONITBY“  (dále je „soutěž“) probíhá na území  České Republiky od 1. 6. 2012 do 31. 3. 2013 v pravidelných dvouměsíčních cyklech (dále jen „soutěžní období“). Jednotlivými soutěžními obdobími tedy jsou: červen – červenec 2012, srpen – září 2012, říjen – listopad 2012, prosinec 2012 – leden 2013, únor – březen 2013.

3. Účast v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří se registrovali na Mysliveckém portálu www.mysliveckyportal.cz jako Zprostředkovatelé webHONITBY (dále jen „Zprostředkovatelé“) a uzavřeli s pořadatelem smlouvu o zprostředkování a kteří splní všechny podmínky uvedené ve všeobecných smluvních podmínkách Mysliveckého portálu, zprostředkovatelské smlouvě a v těchto pravidlech.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo k subjektům pověřeným zabezpečením této soutěže nebo společnosti, které se jí zúčastňují jiným způsobem.

4. Princip soutěže

Zprostředkovatelé mají s pořadatelem uzavřenou standardní zprostředkovatelskou smlouvu. Na základě této smlouvy je Zprostředkovatelům vyplácena zprostředkovatelská provize. Na začátku každého nového soutěžního obdobíbudou vyhodnoceni tři nejlepší Zprostředkovatelé, kteří za minulé soutěžní období zprostředkovali nejvíce projektů honiteb v aplikaci webHONITBA. V rámci soutěže je za zprostředkovaný považován pouze takový projekt honitby, který byl v hodnoceném soutěžním období skutečně uhrazený – tj. částka byla v daném soutěžním obdobípřipsána na účet Pořadatele.

Z důvodu transparentnosti soutěže musí Zprostředkovatel, který se chce zúčastnit soutěže, souhlasit se zveřejněním svého jména a místa bydliště (obce). Pořadatel bude uveřejňovat průběžné pořadí, aktualizované 1x týdně na stránkách www.mysliveckyportal.cz. Průběžné pořadí bude uváděno na prvních pěti místech.

Zprostředkovatel, který nechce zveřejnit své údaje, může nadále vykonávat zprostředkovatelskou činnost dle smlouvy a náleží mu za ni dohodnutá provize. Nemůže se však zúčastnit soutěže a nemá nárok na soutěžní prémii.

5. Výhry v soutěži a podmínky vyplacení

Za každé soutěžní období budou vyhlášeni tři nejlepší Zprostředkovatelé s nejvyšším počtem zprostředkovaných projektů v soutěžním období. Tito Zprostředkovatelé obdrží prémii ve formě zvláštní provize v následující výši:

      1. pořadí 10.000,- Kč

      2. pořadí 6.000,- Kč

      3. pořadí 4.000,- Kč

V případě rovnosti počtu zprostředkovaných projektů u dvou či více Zprostředkovatelů bude pořadí určeno podle rychlosti zprostředkování. Rozhodným údajem bude datum a čas připsání poslední platby za zprostředkovanou honitbu na účet Pořadatele.

Podmínkou pro vyplacení prémie je, že Zprostředkovatel v hodnoceném soutěžním období zprostředkoval alespoň 5 projektů honitby.  V případě, že žádný ze Zprostředkovatelů v soutěžním období nezajistil alespoň 5 projektů honitby, prémie za toto soutěžní období nebude vyplacena.

Jména oceněných Zprostředkovatelů budou zveřejněna na Mysliveckém portálu www.mysliveckyportal.cz. Prémie bude oceněným Zprostředkovatelům zaslána na účet uvedený ve zprostředkovatelské smlouvě. Pokud se výherci z důvodu na jeho straně nepodaří doručit prémii (např. proto, že uvedl nesprávné kontaktní údaje, apod.), jeho nárok na výplatu zaniká uplynutím 30 dnů od data neúspěšného pokusu o její doručení. Pořadatel je oprávněný s touto výhrou naložit podle vlastního uvážení.

6. Osobní údaje a ochrana osobnosti

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb.v platném znění:

  • vstupem do soutěže účastník uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanovením pravidel soutěže,
  • Pořadatel je oprávněný zveřejňovat osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu jméno, příjmení, obec, a to na webu v souvislosti se soutěží a v jakýchkoliv písemných materiálech Pořadatele,
  • Pořadatel je oprávněný získávat a zpracovávat osobní údaje účastníka soutěže za pomoci informačního systému (IS je prostředek a způsob zpracování osobních údajů), přičemž tyto údaje budou zpracovávané průběžně během soutěže a uchovávané po dobu poskytnutí v souladu se zákonem,
  • potvrzuje, že jeho osobní údaje jsou správné, úplné a pravdivé,
  • osobní údaje poskytuje na dobu soutěže a tři roky po jejím skončení ,
  • je oprávněný odvolat souhlas za následujících podmínek: písemnou formou na adresu sídla Pořadatele; odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, pokud se tak stane před jejím převzetím,
  • poskytnutí požadovaných osobních údajů je dobrovolné,
  • má zachovaná všechna práva podle zákona o ochraně osobních údajů ,zejména právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému, seznámením se s postupem zpracovávání a vyhodnocování operace, na opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, na likvidaci osobních údajů, ve smyslu zákona,
  • má právo namítat proti poskytování, zpracování a využívání poskytnutých osobních údajů na účely přímého marketingu (i v poštovním styku) a vůči zpracování osobních údajů v případech ustanovených podle zákona vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů porušeny.

7. Všeobecná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit, nebo změnit její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení i o všech otázkách týkajících se soutěže.

Účastníci soutěže nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele než na to, které je uvedené v těchto pravidlech.

Právo na výhru není možné postoupit ani převést na jinou osobu a na výhry ze soutěže není právní nárok.

Pravidla v aktuálním znění jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici na webové stránce na www.mysliveckyportal.cz


V Šumperku dne 30. 5. 2012, HF Biz s.r.o.pravidla 

15.6.2012 0:02:35 | přečteno 3977x | jan.strouhal
 
load