898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Valná hromada

Návod na zpracování valné hromady honebního společenstva v modulu „Valná hromada“

Valná hromada neprobíhá vždy v místech s připojením k internetu (i když dnes se již jde za pár korun připojit přes většinu mobilních telefonů prakticky kdekoliv, kde je GSM pokrytí). Pro tyto účely jsme připravili aplikaci Valná hromada, kterou si nainstalujete na jakýkoliv počítač a do ní si přenesete data z webHONITBY.

Schránka 1

Modul „Valná hromada“ umožňuje založit novou valnou hromadu, vytvořit její program, vytisknout adresnou pozvánku na VH všem členům HS včetně uvedení plné moci k zastupování na VH, tisk presenční listiny všech členů HS nebo členů přítomných na VH, vést presenci přítomných na VH, evidovat výsledky hlasování a tisknout zápis z VH. Tyto činnosti je možné vést pro libovolné množství VH a u každé z nich evidovat, zda se jedná o VH ustavující, transformační nebo řádnou. Dále modul umožňuje tisk obálek pro členy HS s uvedením adresáta ze seznamu členů.

Po instalaci modulu je třeba nahrát data – „Import z webHonitby“. (Data se při exportu pro Valnou hromadu nahrály do adresáře, kam Váš prohlížeč ukládá stažené soubory z internetu). Při importu zadáte tuto cestu a data se nahrají.

Schránka 2

V menu „Valná hromada“ se vytvoří nová valná hromada, u které se zadá kdy a kde se bude VH konat.

Schránka 3

Dvojitým kliknutím na takto založenou VH se zpřístupní „Jednací body VH“. Program umožňuje zadáním jednacích bodů vytvořit pořad jednání VH, jak to vyžaduje §22 odst.2 zákona a ten pak vytisknout.

Schránka 4

Pořad (program) valné hromady, tedy seznam bodů, o kterých se bude jednat. U toho se také stanoví, zda se o daném bodu má hlasovat a jaký poměr hlasů je nutný pro schválení (zákon ve třech případech, tj. zprávě o finančním hospodaření, změně stanov a rozhodnutí o využití honitby vyžaduje ¾ většina přítomných hlasů, v ostatních případech stačí ½ většina). Po zadání jednacích bodů a „Ukončení editace jednacích bodů“ je možné v menu „Valná hromada – Generovat pořad valné hromady“ vytvořit soubor RTF, který bude obsahovat místo, datum, hodinu a pořadu jednání VH. Tento soubor si může uživatel sám editovat a doplnit o potřebné informace, uložit ho nebo ho vytisknout (doporučujeme tisknout na druhou stranu pozvánky)

Schránka 5

Modul „Valná hromada“ po dokončení jednacích bodů umožní vytisknout jmenovitou pozvánku na valnou hromadu, kdy pro každého člena HS je připravena pozvánka s uvedením jeho jména a adresy, místa a času konání VH. Pozvánka je také doplněna o informaci o počtu hlasů člena. Je zde také připojena plná moc k zastupování, pokud by se člen nemohl zúčastnit osobně nebo se chtěl nechat zastupovat zmocněncem.

V programu jde zpracovat i vlastní valná hromada, především pak presence účastníků VH. Každý člen nebo zástupce člena obdrží při presenci hlasovací terčík s počtem hlasů. Ten je součtem všech hlasů daného účastníka včetně hlasů, které získal na základě plných mocí k zastupování na VH. Při presenci se také eviduje, kolik hlasů z celkového počtu všech hlasů HS je již přítomno a zda je VH usnášeníschopná (pokud by se nesešla při zahájení valné hromady nadpoloviční většina všech hlasů, je ze zákona VH usnášeníschopná s tím počtem hlasů, který se VH zúčastnil).

Každý člen nebo jeho zástupce při příchodu na VH předá svoji pozvánku nebo řádně vyplněnou plnou moc (plná moc nemusí být úředně ověřena, pokud to neukládají stanovy HS). Pracovník provádějící presenci ji převezme.

Klikněte u aktuální valné hromady na „presenci“. Pokud chcete přidat nového účastníka VH, klikněte v pravé části okna na ikonu Schránka 8. Spustí se dialogové okno, ve kterém můžete ze seznamu členů vybrat účastníka. (V obrázku jsou záměrně nečitelné adresy a rodná čísla).

Schránka 6

Pokud má účastník VH plnou moc člena HS k zastupování, ale sám není členem HS, klikněte na tlačítko „Nový zástupce“ a zadáním jeho jména ho vložte do seznamu. 

Pokud s sebou účastník VH přinesl plné moci k zastupování na VH vystavené na jeho jméno, máte možnost evidovat tyto plné moci. Účastník VH vystupuje na VH s počtem hlasů, které se rovnají součtu počtu hlasů svých a hlasů členů, které na VH zastupuje na základě plné moci. Pro výpočet hlasů se používá ustanovení §22 odst.3 zákona, tedy za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.

Schránka

Program umožňuje tisk hlasovacích terčíků. Na terčíku je uveden účastník valné hromady, datum konání VH a počet hlasů, kterými účastník na VH disponuje. Číslo je dostatečně veliké, aby bylo čitelné při sčítání hlasů.

Program eviduje počet všech hlasů všech členů honebního společenstva a počet hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Pokud je přítomno méně než 50% všech hlasů, není VH usnášeníschopná. Taková VH se stane usnášeníschopnou podle §22 odst.4. až 1 hodinu po stanoveném začátku VH.

Před začátkem prvního hlasování by měla být presence ukončena a další pozdě příchozí členové by neměli být na VH vpuštěni. Presence se ukončí v menu „Valná hromada – Ukončit presenci valné hromady“.

Program také napomáhá při sčítání hlasů a zjištění výsledků hlasování. Z těchto výsledků pak jde vygenerovat zápis z valné hromady, který obsahuje informaci o počtu účastníků a jejich hlasech a o výsledcích hlasování u jednotlivých bodů. Zápis se generuje do RTF formátu, takže si ho může kdokoliv editovat a doplnit (např. o seznam zvolených členů výboru apod.)

Schránka 7

Tisk obálek

Program umožňuje vytisknout obálky pro korespondenci s členy honebního společenstva nebo s vlastníky honebních pozemků. Tisk spustíte z menu „Valná hromada – Tisk obálek pro …“. Výsledkem je seznam, pro koho se má obálka tisknout. Změnou v zatržení lze nastavit, komu se má obálka tisknout a komu ne.

Program pro tisk používá korespondenční adresu. Program umožňuje zadat adresu odesílatele. Vyberte si, na jakou obálku chcete adresy tisknout, program na ně vytiskne adresy všech členů HS. Správná funkce programu je podmíněna schopností Vaší tiskárny tisknout na obálky.

23.4.2012 16:33:23 | přečteno 7162x | petr.horak
 
load